kom. +48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

Turystyczna 44 III PIĘTRO, 20-207 Lublin

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Czas na biznes” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach naboru uzupełniającego)

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel oraz Fundacja Polskiej Akademii Nauk

informują o rozpoczęciu naboru

wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z biznesplanem
oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

w ramach projektu Czas na biznes” (dla Uczestników zrekrutowanych w ramach naboru uzupełniającego)

Nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18

Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

TERMIN NABORU:

13 lipca – 22 lipca 2020 r.

Decyduje data wpływu dokumentów.

ADRES SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Biuro projektu,

Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej.

 

Wzory wymaganych dokumentów, tj.:

  1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  2. Biznesplan;
  3. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego;

są dostępne na stronach:

http://www.fundacjapan.pl/ (zakładka „Do pobrania)

http://euro-inwest.com.pl/

Adres

Euro-Inwest
ul. Spadochroniarzy 16A
21-040 Świdnik

Tel: +48 501 696 125

Adres Biura

Euro-Inwest
Turystyczna 44 III PIĘTRO
20-207 Lublin