+48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

ul. Lubartowska 37/17, 20-116 Lublin

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/CnB/2019/ROZ

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/CnB/2019/ROZ

„EURO-INWEST” Tomasz Kisiel w związku z realizacją projektu pt. pt. „Czas na biznes”
nr projektu RPLU.09.03.00-06-0165/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, zaprasza do składania formularzy cenowych dot. kosztu przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa Zamawiającego: „EURO-INWEST” Tomasz Kisiel
Adres: ul. Spadochroniarzy 16A/21, 21-040 Świdnik
Telefon: 501696125
E-mail: t.kisiel@solva.pl
Numer NIP: 7122471916

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu: „Czas na biznes”, nr: RPLU.09.03.00-06-0165/18, Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, zwanego dalej zamówieniem, dla 60 osób (6 grup średnio 10 – osobowych) powyżej 30 roku życia:

 • 4 grupy średnio 10 – osobowe na poziomie podstawowym w wymiarze 42 godzin szkoleniowych na grupę
 • 2 grupy średnio 10 – osobowe na poziomie średniozaawansowanym w wymiarze
  24 godzin szkoleniowych na grupę,

Łączy wymiar szkoleń: 216 godzin szkoleniowych.

Tematyka szkoleń powinna obejmować:

 • prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie,
 • podstawy marketingu,
 • prawo pracy,
 • prawo podatkowe,
 • praktyczną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • prawo handlowe,
 • zagadnienia z prawa cywilnego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • wdrażanie i obsługę programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia księgowości, rozliczania z ZUS i US),
 • kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili działalności i rynków zbytu,
 • sporządzanie biznesplanów,
 • inne tematy niezbędne dla uczestników projektu z zakresu przygotowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenia będą prowadzone przede wszystkim metodą warsztatową oraz w formie wykładów.

 • WARUNKI ORGANIZACYJNE
  1. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Lublin
  2. Termin realizacji zamówienia: II poł. stycznia – I poł. maca 2020 r.
  3. Podane terminy są terminami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.
 1. WYMAGANIA

Osoby prowadzące szkolenie przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej powinny wykazywać się udokumentowaną wiedzą i doświadczeniem z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i/lub promocji przedsiębiorczości.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA FORMULARZA CENOWEGO
 2. Wymagania formalne:
 3. a) Formularz należy złożyć na wzorze, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. b) Formularz musi być wypełniony w sposób czytelny w języku polskim.
 5. c) Złożenie formularza polega na wypełnieniu załącznika oraz dostarczenia go w wersji papierowej osobiście lub przesłane listownie na adres Biura Zamawiającego: ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin.

Formularz musi być złożony w terminie do 7 stycznia 2020  r. do godz. 16.00. Decyduje data
i godzina wpływu.

 1. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować pod adres e-mail: t.kisiel@solva.pl.

lub tel. 501696125 w godz. 8.00-16.00 w dni robocze.

Pobierz: Formularz cenowy

Adres

EURO-INWEST Tomasz Kisiel
ul. Turystyczna 44
20-207 Lublin

NIP: 7122471916
REGON: 060273642

Santander Bank Polska SA
SWIFT WBKPPLPP
79 1090 2688 0000 0001 4796 5320
PL 32 1090 2688 0000 0001 5256 0862

Tel: +48 501 696 125, +48 533 320 538

Adres Biura

EURO-INWEST
ul. Lubartowska 37/17
20-116 Lublin