kom. +48 501 696 125

biuro@euro-inwest.com.pl

Turystyczna 44 III PIĘTRO, 20-207 Lublin

„Czas na biznes” w ramach RPO WL na lata 2014 – 2020

Projekt; „Czas na biznes”

nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0165/18

Beneficjent (Partner Wiodący): „Euro Inwest” Tomasz Kisiel

Partner: Fundacja Polskiej Akademii Nauk

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Projekt realizowany w okresie 01.08.2019-31.03.2021
Celem głównym projektu jest utworzenie min. 72 nowych miejsc pracy w okresie do 31.03.2020 r., poprzez udzielenie 60 os. (w tym 54 pozostającym bez pracy i 6 pracującym) wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz wsparcia w postaci przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wsparciem pomostowym. Projekt w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO woj. lubelskiego dla działania 9.3 ponieważ:

-min. 54 osoby pozostające bez pracy, w tym min. 60% osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku (np. kobiety, osoby starsze, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach, os. długotrwale bezrobotne)
oraz
-6 osób pracujących o niskich dochodach poprawi swoją sytuację życiową w tym materialną i zawodową poprzez utworzenie i prowadzenie własnej firmy.
Działania w projekcie:
-wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 60 osób
-wsparcie doradcze w zakresie przygotowania biznesplanu dla 60 osób
-przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego na prowadzenie działalności, a także specjalistyczne wsparcie eksperckie przez okres 12 pierwszych m-cy prowadzenia firmy dla 60 osób
Rezultaty:
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: min. 72

Projekt realizowany w Partnerstwie „EURO – INWEST” Tomasz Kisiel i Fundacji Polskiej Akademii Nauk w okresie: 01.08.2019-31.03.2021 r.

Adres

Euro-Inwest
ul. Spadochroniarzy 16A
21-040 Świdnik

Tel: +48 501 696 125

Adres Biura

Euro-Inwest
Turystyczna 44 III PIĘTRO
20-207 Lublin